Ogólne warunki handlowe dla użytkowników końcowych

Ogólne warunki handlowe dla użytkowników końcowych
Firma Zippo GmbH
Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein

Ostatnia aktualizacja: 02/2016

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strony umowy. Stronami umowy niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest firma Zippo GmbH (dalej zwana „Zippo”), Groendahlscher Weg 87, 46446 Emmerich am Rhein, Niemcy, oraz Klient. Więcej informacji o danych telekomunikacyjnych i o reprezentacji prawnej firmy Zippo GmbH można znaleźć w informacjach o dostawcy  (stopka).

2.Zakres zastosowania.Wszystkie dostawy i usługi świadczone klientom przez firmę Zippo wykonywane są wyłącznie na podstawie niniejszych ogólnych warunków handlowych w brzmieniu obowiązującym w momencie składania zamówienia.

 

3. Sprzeczne warunki handlowe. Warunki handlowe Klienta lub osób trzecich nie mają zastosowania także wtedy, gdy w konkretnym przypadku Zippo nie sprzeciwia się wyraźnie ich zastosowaniu. Nawet jeśli Zippo odnosi się do korespondencji zawierającej warunki handlowe Klienta lub osoby trzeciej lub wskazuje na takie, nie oznacza to wyrażenia zgody na obowiązywanie danych warunków handlowych.

§ 2 ZAWARCIE UMOWY

 1. Oferta i przyjęcie.Oferty Zippo na stronach internetowych firmy stanowią niewiążące zaproszenie Klienta do zamawiania artykułów w Zippo. Wraz z wysłaniem zamówienia do Zippo Klient zapewnia, że ma nieograniczoną zdolność do czynności prawnych. Zippo nie jest zobowiązana do przyjęcia oferty Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta.

 

2. Przyjęcie zamówienia na towary indywidualneZamówienia na towary indywidualne przyjmowane są pod następującymi warunkami:

a) Towary indywidualne nie zawierają żadnych istotnych pod względem prawa karnego, obrażających, dyskryminujących treści lub innych podobnych treści, w tym zagrażających harmonijnemu współżyciu.

b) Towary indywidualne nie naruszają żadnych praw osób trzecich.

c) Klient nieodpłatnie upoważnia Zippo do korzystania z praw autorskich do utworu w celu produkcji towaru indywidualnego dla klienta, przechowywania utworu w bazie Zippo i zamieszczenia go na stronie interentowej Zippo.

d) Klient gwarantuje wystąpienie warunków a)-c).

Jeśli po zawarciu umowy okaże się, że punkty a)-c) nie zostały spełnione, Zippo nie jest zobowiązana do realizacji zamówienia, ale do wystąpienia z roszczeniem o wypłatę odszkodowania w wysokości wartości towaru.

 

3.Termin na przyjęcie oferty. Zippo ma prawo do przyjęcia oferty w terminie siedmiu dni kalendarzowych, co może nastąpić w formie wysłania potwierdzenia wysyłki lub wysłania zamówionych towarów. Umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy Zippo wyśle potwierdzenie przyjęcia zamówienia lub gdy zamówiony produkt zostanie wysłany Klientowi. Po bezskutecznym upływie tego terminu ofertę uznaje się za nieprzyjętą.

 

4. Specjalne postanowienia w przypadku płatności z góry.Jeśli Klient wybierze płatność z góry, towar zostanie zarezerwowany dla klienta podczas składania zamówienia, ale zostanie wysłany dopiero po wpłynięciu płatności na konto Zippo. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem rozwiązującym wpłynięcia kwoty na konto bankowe Zippo w terminie pięciu dni po uzyskaniu informacji o przyjęciu zamówienia przez Zippo. Po upływie tego terminu, Zippo może przedstawić Klientowi nową ofertę.

§ 3 CENY, WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1.Podanie ceny.Wszystkie wymienione ceny są podane w euro i nie zawierają należnych podatków VAT ani kosztów pakowania i wysyłki obowiązujących w chwili zamówienia. Dostawa zostanie zrealizowana po uiszczeniu opłaty za pakowanie i wysyłkę, których dokładna kwota wskazana zostanie przed złożeniem oferty. Koszty całkowite podane są w menu zamówienia.

2.Metody płatności.Płatności można dokonywać za pomocą metod płatności podanych w menu zamówienia. Obecnie są to przelewy SOFORT, PayPal lub karta kredytowa. W przypadku ofert specjalnych, jak np. zamówienia na telefon, metody płatności są ograniczone.

3.Kwota płatności.Kwotę płatności wskazaną na rachunku należy uregulować na rzecz Zippo, niezależnie od metody płatności, bez odliczenia opłat za transakcję i innych opłat, które obowiązują na przykład w przypadku regulowania należności przez międzynarodowe banki. Klient nie ma prawa do dokonywania potrąceń z płatnościami w stosunku do Zippo, chyba że wierzytelności Klienta są bezsporne lub zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

 4. Realizacja płatności. Wszystkie płatności realizowane są przez naszego partnera PAYONE

§ 4 POUCZENIE O ODSTĄPIENIU

1. Prawo do odstąpienia

Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny, prawo to nie dotyczy towarów indywidualnych.

 

2. Towary indywidualne. Umowy dotyczące dostawy towarów, które nie są wcześniej wytworzone i w przypadku których do produkcji konieczny jest indywidualny wybór lub określenie przez użytkownika lub towary są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb użytkownika („towary indywidualne”, np. grawerunek), nie są objęte prawem do odstąpienia zgodnie z § 312g akapitu 2 niemieckiego kodeksu cywilnego. Zippo udziela Klientowi umownego prawa odstąpienia w ciągu 2 godzin po wysłaniu zamówienia.

 

3. Termin na odstąpienie od umowyTermin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Klient lub wyznaczona przez Klienta osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, przejął towary w posiadanie.W celu zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

 

4. Zawiadomienie o odstąpieniu. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Zippo GmbH, Retoure zippo.de, Groendahlscher Weg 87, 46446 Emmerich am Rhein, Niemcy, telefax +49 (0)2822 600 650, e-mail shop@zippo.de o swojej decyzji odstąpienia od umowy w formie wyraźnego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, fax lub e-mail). Można w tym celu wykorzystać dołączony formularz odstąpienia od umowy, który jednak nie jest wymagany.

 

5. Skutki odstąpienia. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, będziemy zobowiązani do zwrócenia Klientowi wszystkich płatności, które otrzymaliśmy od Klienta, łącznie z kosztami zapłaty (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z tego, że Klient wybrał inną formę dostawy niż oferowana przez nas korzystniejsza standardowa dostawa), bezzwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informacje o odstąpieniu od niniejszej umowy. Przy zwrocie płatności stosujemy te same metody płatności, które zostały zastosowane przy pierwotnej transakcji, chyba że, wyraźnie ustalono inaczej z Klientem; w żadnym wypadku z powodu zwrotu płatności nie zostaną naliczone opłaty. Możemy odmówić zwrotu płatności do momentu otrzymania zwrotu towarów lub dowodu, że towary zostały wysłane, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Towar należy zwrócić nam albo naszemu partnerowi logistycznemu (Yusen Logistics Deutschland GmbH, Retoure zippo.de, Halle E, Marseiller Str. 14 – 16, 47229 Duisburg, Niemcy) niezwłocznie, w żadnym wypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem okresu czternastu dni. Koszty bezpośrednie przesyłki zwrotnej towarów zostaną poniesione przez Klienta. Koszty jakiejkolwiek utraty wartości pokryje Klient wyłącznie wtedy, gdy taka utrata wartości zostanie spowodowana postępowaniem, które nie było konieczne w celu sprawdzenia właściwości, konstrukcji i sposobu funkcjonowania towaru.

 

6. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(W przypadku chęci odstąpienia od umowy prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i wysłanie go do nas.)

Do Zippo GmbH, Retoure zippo.de, Groendahlscher Weg 87, 46446 Emmerich am Rhein,Niemcy, telefax +49 (0)2822 600 650, e-mail shop@zippo.de:

Niniejszym odstępuję (odstępujemy) (*) od zawartego przeze mnie/przez nas (*) umowy kupna następujących

Towarów (*)/świadczenia następujących usług (*)

Zamówionych dnia (*)/otrzymanych dnia (*)

Imię i nazwisko użytkownika/użytkowników

Adres użytkownika/użytkowników

Podpis użytkownika/użytkowników (wyłącznie w przypadku informacji na papierze)

Data

(*)Niepotrzebne skreślić.

§ 5 WARUNKI DOSTAWY

1.Wysyłka na adres dostawy.Dostawa wysyłana jest na adres dostawy wskazany przez klienta.

 

2. Zwłoka Zippo. Jeśli Zippo opóźnia się z dostawą lub jeśli dostawa, obojętnie z jakiego powodu, jest niemożliwa, odpowiedzialność Zippo jest ograniczona do odszkodowania stosownie do § 8 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych..

 

3.Siła wyższa.Zippo nie odpowiada za brak możliwości dostawy lub za opóźnienia dostawy, o ile zostały spowodowane przez siłę wyższą lub inne wydarzenia, nieznane w momencie zawarcia umowy, szczególnie awarie wszelkiego rodzaju, trudności w zakupie materiału lub energii, opóźnienie transportu, strajki, zgodne z prawem lokauty, brak siły roboczej, energii lub surowców, trudności przy zdobyciu niezbędnych zezwoleń administracyjnych, środków administracyjnych lub brakującą, prawidłową lub nieprawidłową dostawę przez dostawców, za które nie odpowiada Zippo. Jeśli takie wydarzenia istotnie utrudnią Zippo zrealizowanie dostawy lub sprawią, że będzie niemożliwa i to utrudnienie nie będzie tylko tymczasowe, Zippo ma prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku przeszkód trwających tymczasowo okresy dostawy przedłużą się lub terminy dostawy przesuną się o okres trwania utrudnienia i odpowiedni okres rozpoczęcia. O ile od Klienta nie wymaga się przyjęcia dostawy z powodu opóźnienia, może odstąpić od umowy poprzez bezzwłoczne pisemne oświadczenie skierowane do Zippo.

 

4.Dostawy częściowe.Zippo ma prawo do dostawy częściowej wyłącznie wtedy, gdy

a) dostawa częściowa jest stosowna dla Klienta w ramach postanowień umownych,

b) dostawa pozostałych zamówionych towarów jest zapewniona i

c) Klientowi nie są z tego powodu naliczane dodatkowe koszty ani nie obowiązuje go nakład dodatkowy, chyba że Zippo jest gotowe do pokrycia tych kosztów.

 

5. Miejsce wykonania.Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku umownego jest Emmerich am Rhein, chyba że ustalono inaczej.

 

7.Uszkodzenia w transporcie.Jeśli produkty i artykuły zostały dostarczone z wyraźnymi uszkodzeniami powstałymi w transporcie, Klient zostanie poproszony o złożenie reklamacji u przewoźnika i nawiązanie kontaktu z Zippo shop@zippo.de.

 

§ 6 ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

Zamówione towary pozostaną własnością Zippo do momentu całkowitej zapłaty. Przed przeniesieniem własności odsprzedaż, wynajem, oddanie w zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie i inny sposób zarządzania lub przekształcenie nie są dozwolone bez wyraźniej zgody Zippo.

§ 7 GWARANCJA, KOSZTY NAPRAWY

1.Regulacje prawne.Roszczenia Klienta wobec Zippo w przypadku defektów podlegają przepisom ustawowym zgodnie z ustawowymi terminami, o ile nie istnieją różnice z powodu wymienionych poniżej regulacji. Ustawowy okres gwarancji wynosi obecnie dwa lata.

 

2.Niewłaściwe zastosowanie lub zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem.Szkody, które zostały spowodowane przez nieprawidłowe lub niezgodne z umową zachowanie Klienta podczas instalacji, podłączania, obsługi lub przechowywania, nie uzasadniają roszczeń przeciwko Zippo. Więcej informacji o realizacji roszczeń z tytułu gwarancji znajduje się tutaj.

 

3. Zwrot kosztów naprawy.Jeśli do Zippo lub zleconego autoryzowanego warsztatu wysłano towary do naprawy i w przypadku defektów, uszkodzeń lub innych zmian lub pogorszenia stanu towaru nie wykryto wad, które wywołują ustawowe roszczenia z tytułu gwarancji lub roszczenia z tytułu rękojmi wobec producenta, niezbędne opłaty wynikające z zakładanych kosztów, napraw i podobnych kosztów zostaną uiszczone przez Klienta na rzecz Zippo, o ile Klient po otrzymaniu odpowiednich informacji powiadomi Zippo, że okres gwarancyjny nie obowiązuje.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Całość zasad odpowiedzialności.Odpowiedzialność Zippo, bez względu na podstawę prawną, szczególnie wynikająca z braku możliwości, opóźnienia, wadliwej lub nieprawidłowej dostawy, naruszenia umowy, naruszenia obowiązków przy negocjacji umów, zakazanych działań, o ile w danym przypadku istnieje kwestia zadłużenia, jest ograniczona zgodnie z § 8 niniejszego dokumentu.

 

2.Wyłączenie odpowiedzialności.Zippo nie ponosi odpowiedzialności w przypadku drobnego zaniedbania własnych organów, przedstawicieli prawnych, pracowników lub innych przedstawicieli, o ile nie jest to naruszenie materialnych zobowiązań umownych. Materialnymi zobowiązaniami umownymi są zobowiązania do terminowej dostawy przedmiotu dostawy wolnego od istotnych braków oraz zobowiązanie do udzielenia porad, ochrony i zobowiązania powiernicze, które powinny umożliwić klientowi zastosowanie przedmiotu dostawy zgodnie z umową lub służą ochronie życia lub zdrowia pracowników klienta lub ochrony jego własności przed znacznymi szkodami.

 

3.Ograniczenie odpowiedzialności.O ile Zippo ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z ust. 2 powyżej, odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód, które Zippo przewidziała przy zawarciu umowy jako możliwe konsekwencje naruszenia umowy lub które musiała przewidzieć przy zastosowaniu należytej staranności. Szkody pośrednie i szkody następcze, które wynikają z braków przedmiotu dostawy, podlegają wymianie wyłącznie wtedy, gdy takie szkody są do przewidzenia przy stosowaniu przedmiotu dostawy zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

4.Przedstawiciele.Wymienione powyżej wyłączenia z odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności obowiązują w takim samym stopniu na korzyść organów, przedstawicieli prawnych, pracowników i innych przedstawicieli Zippo.

 

5.Stan faktyczny całkowitej odpowiedzialności.Ograniczenia wymienione w § 8 nie obowiązują w przypadku odpowiedzialności Zippo z powodu winy umyślnej, za gwarantowane cechy towarów, z powodu obrażeń ciała, zagrożenia życia lub zdrowia lub zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt

§ 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem, szczególnie zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych i ustawą medialną . Poza tym wskazujemy na informacje dotyczące polityki prywatności.

§ 10 JURYSDYKCJA, PRAWO WŁAŚCIWE I CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ

1.Jurysdykcja. Sądem wyłącznie właściwym dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest Emmerich am Rhein. Jeśli Zippo jest stroną pozywającą, ma także prawo do wyboru jurysdykcji w miejscu zamieszkania Klienta. Prawa obydwu stron w zakresie środków tymczasowej ochrony prawnej przed sądami odpowiedzialnymi zgodnie z postanowieniami ustawowymi pozostają nienaruszone.

 

2.Wybór prawa.Zawarcie i realizacja wszystkich umów podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

 

3.Język umowy.Językiem umowy jest niemiecki.

 

4.Nieskuteczność umowy.Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Handlowych lub postanowienie z innych umów stanie się nieważne, ważność pozostałych postanowień nie zostanie naruszona.