Prawo do odstąpienia

Pouczenie o odstąpieniu

 

1. Prawo do odstąpienia. Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny, prawo to nie dotyczy towarów indywidualnych.

 

2. Towary indywidualne. Umowy dotyczące dostawy towarów, które nie są wcześniej wytworzone i w przypadku których do produkcji konieczny jest indywidualny wybór lub określenie przez użytkownika lub towary są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb użytkownika („towary indywidualne”, np. grawerunek), nie są objęte prawem do odstąpienia zgodnie z § 312g akapitu 2 niemieckiego kodeksu cywilnego. Zippo udziela Klientowi umownego prawa odstąpienia w ciągu 2 godzin po wysłaniu zamówienia.

 

3. Termin na odstąpienie od umowy. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Klient lub wyznaczona przez Klienta osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, przejął towary w posiadanie. W celu zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

 

4. Zawiadomienie o odstąpieniu. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Zippo GmbH, Retoure zippo.de, Groendahlscher Weg 87, 46446 Emmerich am Rhein, Niemcy, telefax: 49 (0)2822 600 650, e-mail mail@zippo.de o swojej decyzji odstąpienia od umowy w formie wyraźnego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, fax lub e-mail). Można w tym celu wykorzystać formularz odstąpienia od umowy, który jednak nie jest wymagany.

 

5. Skutki odstąpienia. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy będziemy zobowiązani do zwrócenia Klientowi wszystkich płatności, które otrzymaliśmy od Klienta, łącznie z kosztami zapłaty (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z tego, że Klient wybrał inną formę dostawy niż oferowana przez nas korzystniejsza standardowa dostawa), bezzwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informacje o odstąpieniu od niniejszej umowy. Przy zwrocie płatności stosujemy te same metody płatności, które zostały zastosowane przy pierwotnej transakcji, chyba że, wyraźnie ustalono inaczej z Klientem; w żadnym wypadku z powodu zwrotu płatności nie zostaną naliczone opłaty. Możemy odmówić zwrotu płatności do momentu otrzymania zwrotu towarów lub dowodu, że towary zostały wysłane, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Towar należy zwrócić nam albo naszemu partnerowi logistycznemu (Yusen Logistics Deutschland GmbH, Retoure zippo.de, Halle E, Marseiller Str. 14 – 16, 47229 Duisburg, Niemcy) niezwłocznie, w żadnym wypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem okresu czternastu dni. Koszty bezpośrednie przesyłki zwrotnej towarów zostaną poniesione przez Klienta. Koszty jakiejkolwiek utraty wartości pokryje Klient wyłącznie wtedy, gdy taka utrata wartości zostanie spowodowana postępowaniem, które nie było konieczne w celu sprawdzenia właściwości, konstrukcji i sposobu funkcjonowania towaru.