GRATIS: Do 31/03 odbierz parę okularów przeciwsłonecznych z kodem: FREESUN3 dla każdego zamówienia powyżej 20€.

Ogólne Warunki Handlowe 

1. Zakres obowiązywania 

W odniesieniu do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego przez konsumentów i przedsiębiorców obowiązują poniższe OWH.  
 
Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które w przeważającym stopniu nie są związane z jej działalnością gospodarczą lub samodzielną działalnością zawodową. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.  
 
W przypadku przedsiębiorców niniejsze OWH obowiązują również w odniesieniu do przyszłych relacji handlowych, na które nie musimy ponownie wskazywać. Niniejszym wyrażamy sprzeciw wobec stosowania przez przedsiębiorcę sprzecznych od naszych lub uzupełniających Ogólnych Warunków Handlowych; są one częścią umowy tylko wtedy, gdy wyraźnie wyrazimy na nie zgodę. 

2. Strony umowy, zawarcie umowy 

Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest z Zippo GmbH. 

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę na zawarcie umowy dotyczącej tych artykułów. Nasze produkty można na początku umieszczać w koszyku bez zobowiązań, a wprowadzone przez siebie dane w każdej chwili poprawiać przed złożeniem wiążącego zamówienia, korzystając w tym celu z narzędzi do korekty przewidzianych i objaśnionych w procesie składania zamówienia. Umowa zostaje zawarta w momencie zaakceptowania oferty na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku zamawiania. Bezpośrednio po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje mailem jego ponowne potwierdzenie. 

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy 

  1. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy Językami obowiązującymi podczas zawierania umowy są język niemiecki i angielski.  

Zapisujemy tekst umowy i wysyłamy Klientowi mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasze OWH. Ze względów bezpieczeństwa tekst zawartej umowy nie jest dostępny w Internecie. 

4. Warunki dostaw 

Do podanych cen produktów mogą zostać doliczone koszty wysyłki. Bliższe informacje na temat ewentualnych kosztów wysyłki znajdują się przy poszczególnych produktach. 

Produkty dostarczamy jedynie w drodze wysyłki. Odbiór osobisty produktów nie jest niestety możliwy. 

Produktów nie dostarczamy do punktów odbioru. 

5. Płatność 

W naszym sklepie dostępne są zasadniczo następujące formy płatności: 

Karta kredytowa 
Składając zamówienie, Klient przekazuje nam jednocześnie informacje o swojej karcie kredytowej. 
Po potwierdzeniu jego tożsamości jako prawowitego posiadacza karty zwracamy się bezpośrednio po złożeniu zamówienia do wystawcy karty kredytowej o rozpoczęcie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest realizowana automatycznie przez wystawcę karty kredytowej, a karta obciążana odpowiednią kwotą.  

PayPal 
W procesie składania zamówienia Klient jest przekierowywany na stronę internetową operatora płatności online PayPal. Aby zapłacić kwotę wykazaną na rachunku przez PayPal, Klient musi być zarejestrowany lub zarejestrować się w tym serwisie, potwierdzić swoją tożsamość danymi dostępowymi oraz potwierdzić zlecenie płatnicze. Po złożeniu zamówienia w sklepie zwracamy się do PayPal o rozpoczęcie transakcji płatniczej.  
Transakcja płatnicza jest od razu realizowana automatycznie przez PayPal. Dalsze informacje Klient otrzymuje podczas procesu składania zamówienia.  

Przelew natychmiastowy przez platformę klarna 
Po złożeniu zamówienia Klient jest przekierowywany na stronę internetową operatora płatności online Sofort GmbH Aby zapłacić kwotę wykazaną na rachunku przez platformę Sofort, Klient musi posiadać internetowe konto bankowe z numerami PIN/TAN i aktywną opcją przelewów przez Sofort, potwierdzić odpowiednio swoją tożsamość oraz potwierdzić zlecenie płatnicze. Dalsze informacje Klient otrzymuje podczas procesu składania zamówienia. Transakcja płatnicza jest od razu realizowana przez Sofort, a konto obciążane odpowiednią kwotą. 

Amazon Pay 
W procesie składania zamówienia, jeszcze przed jego zakończeniem w naszym sklepie internetowym, Klient jest przekierowywany na stronę internetową operatora płatności online Amazon. Aby zrealizować zamówienie przez Amazon i zapłacić kwotę wykazaną na rachunku, Klient musi być zarejestrowany lub zarejestrować się w tym serwisie i potwierdzić swoją tożsamość danymi dostępowymi. Tam może wybrać adres dostawy i formę płatności zapisane w Amazon, potwierdzić wykorzystanie swoich danych przez Amazon oraz potwierdzić zlecenie płatnicze. Następnie zostanie przekierowany z powrotem na stronę naszego sklepu internetowego, aby zakończyć proces składania zamówienia. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia zwracamy się do Amazon o rozpoczęcie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest realizowana automatycznie przez Amazon. Dalsze informacje Klient otrzymuje podczas procesu składania zamówienia. 

6. Zastrzeżenie własności 

Do czasu całkowitej zapłaty towar pozostaje naszą własnością. 
Uzupełniające regulacje obowiązujące przedsiębiorców: zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu całkowitego uregulowania wszystkich należności z tytułu bieżącej transakcji handlowej. Klient ma prawo do odsprzedaży zastrzeżonego towaru w ramach zwykłej działalności handlowej, cedując na nas z góry wszelkie należności wynikające z tej odsprzedaży – nawet jeżeli zastrzeżony towar został połączony lub zmieszany z nową rzeczą – w wysokości kwoty wykazanej na rachunku, a my wyrażamy zgodę na taką cesję. Klientowi w dalszym ciągu przysługuje prawo do ściągania należności, jednak w razie niewywiązywania się przez niego ze swoich zobowiązań płatniczych, możemy te należności ściągać również sami.

7. Uszkodzenia powstałe w transporcie 

Regulacje obowiązujące konsumentów:  
W przypadku dostarczenia towarów z oczywistymi uszkodzeniami powstałymi w transporcie prosimy o jak najszybsze zgłaszanie reklamacji u przewoźnika i natychmiastowy kontakt z nami. Niezłożenie reklamacji lub brak kontaktu nie ma wpływu na ustawowe roszczenia Klienta i ich dochodzenie, w szczególności na prawa przysługujące mu z tytułu gwarancji. Pomaga nam to jednak w dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub firmy oferującej ubezpieczenie transportowe. 

Regulacje obowiązujące przedsiębiorców: 
Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia jakości przechodzi na Klienta w momencie przekazania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie albo instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. W przypadku kupców obowiązuje kontrola towaru i składanie reklamacji zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego. Jeżeli obowiązek zgłoszenia zastrzeżeń nie zostanie dopełniony, towar uważany jest za zaakceptowany, chyba że wada nie była możliwa do stwierdzenia podczas kontroli. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których wada została celowo przez nas przemilczana. 

8. Rękojmia i gwarancja 

Obowiązuje prawo o ustawowej odpowiedzialności za wady. Informacje na temat wszelkich dodatkowych gwarancji i ich dokładnych warunków można znaleźć przy danym produkcie oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym. 

Obsługa klienta: Wszelkie pytania, reklamacje i zastrzeżenia można kierować do naszego działu obsługi klienta od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 16:30 oraz w piątki w godzinach od 8:00 do 14:30 pod numer telefonu +49(0)2822/7134100 lub mailowo za pomocą formularza kontaktowego. 

9. Odpowiedzialność 

W odniesieniu do roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność 

  • w przypadku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, 
  • w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków, 
  • w przypadku przyrzeczeń udzielenia gwarancji, jeśli zostało to uzgodnione, lub 
  • w zakresie, w jakim obowiązuje zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt. 

W razie naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których spełnienie warunkuje prawidłową realizację umowy i na których dotrzymaniu druga strony umowy może regularnie polegać (obowiązki podstawowe), z powodu lekkiego zaniedbania spowodowanego przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości szkody przewidywalnej w momencie zawarcia umowy, której wystąpienia można się zwykle spodziewać. Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze w pozostałym zakresie. 

10. Kodeks postępowania 

Podporządkowaliśmy się następującym kodeksom postępowania: 
Znak jakości Trusted Shops 
http://www.trustedshops.com/tsdocument/ TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf 

11. Rozstrzyganie sporów 

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

Nie mamy obowiązku uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym i nie jesteśmy do tego gotowi. 

12. Postanowienia końcowe 

W przypadku przedsiębiorców obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 

W przypadku kupców w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osób prawnych prawa publicznego lub odrębnych majątków publiczno-prawnych wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z naszych stosunków umownych jest sąd właściwy dla naszej siedziby.